Quarian

Female: Ushea’Ronn vas Beema, Shali’Maddah vas Aksheh, Avala’Dokk nar Teyya, Yadi’Sher vas Tabi

Male: Vano’Hor nar Ipayya, Ypreet’Dorar vas Abay, Gaalor’Shoy nar Iyuma, Raen’Faanu vas Qworiad

Quarian

Quarian Farbe 1Female: Ila’Golan vas Usuyyiad, Elel’Sheizh vas Der, Iyia’Geddah vas Aceksh, Til’Shaan nar Tann Tann

Male: Lazz’For vas Uyori, Sannah’Roya vas Balay, Kir’Deega nar Taleya, Hel’Brarla nar Peli