Romulan

Female: Keviarin Serrael, Velra Vadiran, Axal Nodar, Tarva Ralek, Vraxin Arekar

Male: Mulek Ukarith, Rundar Soval, Khanrik Tanavan, Evaras Dollek, Xarlas K’Val

Starship: Marissar, K’Rela, Tral, Sarus, Caval

Andorian

Andorian Farbe 1Female: Thalyn Khala, Dira Peth, Kenkatha Voranni, Sasala Dorenth, Sondra Arev

Male: Shanashal Cleen, Khomev Thedris, Tevar Fohlis, Dulman Chas, They Sheral

Starship: Kar’Vath, Taalith, Golin, Karal, Zovari