Andorian

Female: Thirala Vras, Lindys Moneth, Chatana Therin, Rasalar Ylis, Athiraev Shon

Male: Anthat Umonal, Teshal Kar, Lylar Riv, Yelthin Grisha, Val Theriel

Starship: Taar’Lon, Lashori, Mhashrila, Amja’roth, Therex

Romulan

Female: Keviarin Serrael, Velra Vadiran, Axal Nodar, Tarva Ralek, Vraxin Arekar

Male: Mulek Ukarith, Rundar Soval, Khanrik Tanavan, Evaras Dollek, Xarlas K’Val

Starship: Marissar, K’Rela, Tral, Sarus, Caval