Quarian

Female: Ushea’Ronn vas Beema, Shali’Maddah vas Aksheh, Avala’Dokk nar Teyya, Yadi’Sher vas Tabi

Male: Vano’Hor nar Ipayya, Ypreet’Dorar vas Abay, Gaalor’Shoy nar Iyuma, Raen’Faanu vas Qworiad

Leave a Reply

Your email address will not be published.