Vulcan names

Female: Tu’Lis, L’Kara-Hath, T’Lar, T’Pala

Male: Sarak, Nalar, Suvik, Yirin

Starship: Sk’Tambra, Shaasahr, Vay’Kar, Memara

Leave a Reply

Your email address will not be published.