Bothan

Bothan Farbe 1Female: Roz Saska Di’attan, Yailla Deevonda, Nwosyr Fraus, Bol E’ski, Ki’lir Yas’dawli

Male: Bin Gai’lah, Nask Sal’ydey, Sersan Slev’tis, Aryn D’Nan, Torask Muskan

When on Romulus

Romulan Farbe 1Female: Sendara Lavasis, Yarthin M’Dak, Lonar Palran, Lexal Sanolak, Rarya Melkir

Male: Jeran Vollak, Khaseer Mavalian, Darrek Netan, Jalex Thorael, Melkius Eri

Starship: D’Neram, Genek, Sh’Vara, Durmath, Sagaron