Andorian

Female: Thirala Vras, Lindys Moneth, Chatana Therin, Rasalar Ylis, Athiraev Shon

Male: Anthat Umonal, Teshal Kar, Lylar Riv, Yelthin Grisha, Val Theriel

Starship: Taar’Lon, Lashori, Mhashrila, Amja’roth, Therex

Quarian

Female: Ushea’Ronn vas Beema, Shali’Maddah vas Aksheh, Avala’Dokk nar Teyya, Yadi’Sher vas Tabi

Male: Vano’Hor nar Ipayya, Ypreet’Dorar vas Abay, Gaalor’Shoy nar Iyuma, Raen’Faanu vas Qworiad

Minbari

Female: Tuar, Sayenn, Farul, Dhejann

Male: Vidran, Kaal, Lathak, Drael

Clan: Third Fane of Alami, Mist Swords, Fifth Fane of Ken’Tha, Fire Lances

Starship: Zhakali, Alenno, Sholat, Anreyis